ระบบฐานข้อมูลอุตุ-อุทก

ระบบฐานข้อมูลน้ำฝน ระบบฐานข้อมูลอุณหภูมิความชืื้น
ระบบฐานข้อมูลน้ำท่า ระบบฐานข้อมูลตะกอน
ระบบจัดการสมาชิก
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับ ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา